Fővárosi RSZSZ Tájékoztatók – Rehabilitációs Kártyát igénylők részére

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a megváltozott munkaképességű személyek információt kapjanak arról, hogy közülük kik jogosultak rehabilitációs kártya kiváltására, milyen adatokkal kell a kérelmet benyújtani, illetve milyen kedvezménnyel segíti elő a rehabilitációs kártya az elhelyezkedésüket.

Fővárosi RSZSZ Tájékoztatók – Rehabilitációs Kártyát igénylők részére

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a megváltozott munkaképességű személyek információt kapjanak arról, hogy közülük kik jogosultak rehabilitációs kártya kiváltására, milyen adatokkal kell a kérelmet benyújtani, illetve milyen kedvezménnyel segíti elő a rehabilitációs kártya az elhelyezkedésüket.

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

tájékoztatója a rehabilitációs kártyát igénylők részére 2013.

 

Kik jogosultak Rehabilitációs kártyára?

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 26. §-ban foglaltak alapján:  

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult,

a.)     akinek a komplex minősítés (orvosi, foglalkozási rehabilitációs és szociális helyzete) alapján foglalkoztathatósága

-          rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória), vagy

-          tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 kategória).

b.)    aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült vagy 

-          rehabilitációs járadékban részesül. 

Hol kell igényelni a Rehabilitációs kártyát és hogyan?

A Rehabilitációs kártyát a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél kell igényelni[1].

A Fővárosban és Pest megyében lakó/tartózkodási hellyel rendelkezők esetén:

-          levélben a 1081 Budapest Fiumei út 19/a. címre küldeni, vagy

-          személyesen intézni a 1131 Budapest Visegrádi utca 49. sz. alatti ügyfélszolgálaton, vagy

-          a rehabilitációs ügyintézés helyszínén (lásd: BFKH RSZSZ elérhetőségek), vagy  

-          elektronikus úton: budapest@rszsz.nrszh.hu e-mail címre küldeni.

 

Az a) esetben az ügyfél maga igényli a kártyát, ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátására beadja az igényét és az erre szolgáló Adatlapon jelzi, vagy azt követően is kérheti a rehabilitációs szerv bármely működési helyén, az erre szolgáló Adatlap és Nyilatkozat nyomtatványon (megtalálható: Nyomtatványok alatt[2]). A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező személyazonosító adatait, az adóazonosító jelét, és ha munkaviszonyban áll, a munkáltató nevét, adószámát, székhelyét/telephelyét. 

A b) esetben a 2012. április 30.-ig beadott Nyilatkozaton megjelöltek szerint folyamatos a kártya igények elbírálása a rehabilitációs szerv részéről.

Hogyan történik a jogosultság megállapítása?

Amennyiben még nem történt meg a komplex minősítés, a rehabilitációs szerv a kérelmezőt komplex minősítés elvégzésére beidézi, amelyen a megadott időpontban köteles megjelenni, és az idézéshez csatolt orvosi beutalót a házi orvosával, vagy kezelő orvosával kitöltetni. Amennyiben a kérelmező a komplex vizsgálaton nem jelenik meg, és távollétére nem nyújt be igazolási kérelmet, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a kérelmét elutasítja.

A komplex minősítésre orvosi vizsgálat, foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői vélemény elkészítésével kerül sor, amelyről hatósági bizonyítvány kerül kiállításra.

A komplex minősítés során kerül sor a rehabilitálhatóság véleményezésére, amelynek alapján a kérelmező egészségi állapotának mértéke kerül meghatározásra.

Ki adja ki a Rehabilitációs kártyát? 

A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megállapítása esetén a rehabilitációs hatóság a kérelmező adatait megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (az állami adóhatóság) részére.

Az állami adóhatóság a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatását követő megküldi a Rehabilitációs kártyát

a) a jogosult személy munkáltatója részére, ha a jogosult a kérelmében megadta munkáltatója adatait, vagy

b) a jogosult személy részére, ha kérelmében nem szerepelnek munkáltatója adatai.

A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a jogosult nem felel meg a fenti feltételeknek, ez esetben a kártya visszavonásra kerül, és ha a Rehabilitációs kártya

-     a munkáltatónál van, az állami adóhatóság részére kell visszaszolgáltatni,

-    ha az igényjogosult nem használta fel azt a rehabilitációs szakigazgatási szervnek kell visszaszolgáltatni.

A kártyára jogosult bejelentési kötelezettségei

A kártyára jogosult köteles a rehabilitációs szakigazgatási szervnek bejelenteni, ha

-  az adataiban változás történik (pl. névváltozás),

- haladéktalanul (3 napon belül), ha a kártya megsemmisült, elveszett, vagy jogtalanul eltulajdonították, vagy megrongálódott. Ilyen esetben a cserekártya igénylésekor a kártya megsemmisüléséről, elvesztéséről vagy jogtalan eltulajdonításáról, megrongálódásáról a Rehabilitációs kártyára jogosult személy nyilatkozatot tesz.

Milyen kedvezményeket vehet igénybe a munkáltató a Rehabilitációs kártyával rendelkezők után?

A munkáltató adókedvezményt vehet igénybe, az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel, az őt terhelő számított adóból.

A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér - de legfeljebb a minimálbér kétszeresének - 27 százaléka.

A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

Jogszabályok:

2011. évi CXCI. tv. (Mmtv.)

2003. évi XCII. törvény (Art.)

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

 [2] http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai

Közzétéve: 2013-02-25 20:35:27